Abbey VF1450 Ex-demonstration unit. As new full warranty.

vf1450 (1)